• ola karima mayami ikidi tagad amo khijan wawar damazyan tamanghad akidi tanita dasada9a idin jaranagh togha wacham asinagh bo amo ma3lich a karima ag mintakhsad nach sam7agham cuedate